دستگیری باصطلاح سران فتنه را به رفراندم بگذارید
peiknet
19-Dec-2010

ظاهرا تا زمانی که زندانیان سیاسی زیر شکنجه و براثر اعتصاب غذا جان به جان آفرین تسلیم نکنند، وضع آنها مناسب است و هنوز نمرده اند!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark