غارت و فقر درایران از امروز هدفمند شد!
peiknet
19-Dec-2010

احمدی نژاد، شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شده و اجرای طرح حذف یارانه ها که  نام "هدفمند کردن یارانه ها" و "طرح تحول اقتصادی" بر آن گذاشته را از صبح فردا( یعنی امروز) اعلام کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark