گسترش ناامنی خطری جدی برای کشور
tudehpartyiran.org
18-Dec-2010

حزب توده ایران جنایت وحشیانه انفجارهای انتحاری
در چابهار را که منجر به مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از هم میهنان گردید
به شدت محکوم کرده و بار دیگر نسبت به گسترش ناامنی و بی ثبات سازی ایران
در سایه تداوم و بقای دولت احمدی نژاد هشدار می دهد. تروریسم و ناامنی فقط و
فقط به سود اهداف و منافع استبداد حاکم برمیهن ما، ارتجاع منطقه و
امپریالیسم و نیروهای مداخله گر خارجی است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark