عراق مدعی نیروگاه اتمی بوشهر شد
tabnak
17-Dec-2010

عضای این هیئت عراقی قرار است با مقامات تهران درباره تاثیر نیروگاه اتمی بوشهر بر هوای مناطق جنوبی عراق مذاکره کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark