چرا آقایان وقتی کم می آورند از اسلام و ایمان هزینه می کنند؟
tabnak
16-Dec-2010

امروزه مرسوم شده است که از هر مسئولی که انتقاد می شود یا مساله را به
اعتقادات مردم مرتبط می کند یا با استفاده ابزاری از رهبر انقلاب ، سعی می
کنند که اقدام نابجا و مواضع غیر منطقی خود را توجیه کنند. روندی که راه
را بر هر گونه استدلال و منطق می بندد و به جای گره گشایی کردن از معضلات
صرفا بر گره های موجود ، گره کور دیگری می افزاید.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark