روز عاشورا در لبنان تعطیل رسمی اعلام شد
tabnak
15-Dec-2010

نخست وزیر لبنان، روز عاشورا را در این کشور تعطیل رسمی اعلام کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark