عزاداری به سبک اسلام آمریکایی ممنوع!
tabnak
15-Dec-2010

عزاداری‌ها دو نوع است، یک نوع عزاداری بی خاصیت و صرفاً اشک و داد و شیون
است، این دسته عزاداری‌ها، عزاداری به سبک اسلام آمریکایی است و استکبار و
صهیونیسم هرگز از آن وحشت ندارند؛ چون خالی از شعور و بصیرت حسینی است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark