مشایی: پیامبر ایرانی بوده است
tabnak
15-Dec-2010

مشایی برای ریاست جمهوری تمایل دارد، ولی بعید است در این زمینه موفق
باشد. زیرا حتی الامکان آقای جنتی و دیگران گفته ان که ما تحت هیچ شرایطی
وی را تایید صلاحیت نمی کنیم!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark