رمزگشایی کیهان از بركناری ناگهانی متكی
tabnak
14-Dec-2010

حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان "با كدام توجیه ؟!" به شدت از اقدام احمدی نژاد در بركناری متكی انتقاد كرد و نوشت:

در
اصل یكصدوسی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ «رئیس جمهور
می تواند وزراء را عزل كند» و در اصل یكصدوسی و پنجم همان قانون تصریح شده
است كه؛ «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی كه وزیر ندارند، حداكثر
برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید». بنابراین عزل آقای منوچهر متكی از
وزارت امور خارجه و انتصاب همزمان آقای دكتر علی اكبر صالحی به سرپرستی این
وزارتخانه كه عصر دیروز طی دو حكم جداگانه از سوی ریاست محترم جمهوری صورت
پذیرفت، اقدامی كاملا قانونی و در حوزه اختیاراتی بوده است كه قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور محترم كشورمان داده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark