اولین حضور اردوغان در عزاداری عاشورا
tabnak
14-Dec-2010 (one comment)

نخست‌وزير تركيه امسال براي نخستين‌بار در مراسم عاشوراي حسيني شركت مي‌كند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

nice knowing you Turkey;

by mahmoudg on

Poor Kemal Ataturk is turning over in his grave.