یک گام به پیش احمدی نژاد پشت پای خامنه ای به او
peiknet
13-Dec-2010

برکناری منوچهر متکی با حکم احمدی نژاد، علیرغم جنبه های خنده
داری که همراه داشته، دارای جنبه های مهمی نیز هست که نباید از
آن غافل ماند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark