کشوری شاید در شمایلی دیگر
aayande. / دویچلاند ترجمه نافعی
12-Dec-2010

ــ آنچه در این امر اساسی است قراردادهای اسلو نیست، بلکه حقوق مردم است.
وقتی طی 17، 18 سال قرارداد اسلو باجراء در نیامده، باید در جستجوی طرح
سیاسی دیگری بود. حقوق ملی ما تغییر ناپذیرند. چه قرار دادهای اسلو باشد،چه
قطعنامه های سازمان ملل یا حق تعیین سرنوشت خلقها، همه وسائلی هستند که
باید ما را به هدف برسانند، که عبارتست از:ایجاد کشور فلسطین و حل مسئله
آوارگان.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark