مصاحبه امیر ارجمند مشاور میرحسین
peiknet/youtube
12-Dec-2010

گفتگوی تصویری با مشاور ارشد میرحسین موسوی "اردشیر امیرارجمند" در برلین

محرومان جامعه
زیر فشار اقتصادی حاکمیت کودتائی

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark