حرفه ای که از رژیم شاه به ج. اسلامی ارث رسیده!
peiknet
12-Dec-2010

از آنجا که "تره به تخمش می رود و حسنی به باباش" وقتی جمهوری
اسلامی استحاله شده و شده همان نظام شاهنشاهی که مردم سرنگونش
کردند، انتظار داشته باشید که همه امورش سلطنتی و پادشاهی شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark