شاه هم دیر فهمید!
peiknet
12-Dec-2010 (one comment)

دین‌گریزی هنگامی زمینه‌ی گسترش پیدا می‌کند که دینی که ترویج
می‌شود با بدیهی‌ترین اصول اخلاقی مثل صداقت و پرهیز از دروغ
در تضاد باشد، به نام دین‌داری دست به جنایات هولناک زده شود،
تهمت و دروغ برای از میدان به‌در کردن معترضین از تریبونهای
مقدس نمازجمعه، نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود، با بخشنامه
همه‌ی منابر و مساجد برای رواج تهمت و دروغ بر ضد معترضین بسیج
شود و چشم به احقاق حقوق کارگران و معلمان در همین مکانهای
مقدس بسته شود و شکافهای طبقاتی و فساد و فحشای بی‌سابقه ناشی
از فقر و طلاق و بیکاری، پدیده‌های عادی تلقی شوند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

I like this article but.....

by mahmoudg on

with the exception that too much parellels are drawn with the islamic cultists' beginnings.  Isn't all of our ills originated from this same cult.  So comparing the situation of today with what Hoss, Hass or Mo or their families went through, all causes of the same situation we are in today?  So why not part with all that is Islamic cultist and promsie oursleves to start a fresh in our country and completely secularize and allow dissent and voices against Islam to be heard?