از اظهار ترس نسبت به ايران هسته اي خسته شده ايم
tabnak
11-Dec-2010

رئيس مجلس كويت كه در تركيه بسر مي برد در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با همتاي
ترك خود گفت: بدون شك ايراني ها برنامه هاي اتمي صلح آميز دارند و ما هيچ
شكي در اين باره نداريم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark