امریکا خود را آماده "مک کارتی پارتی" می کند
peiknet / لوموند دیپلماتیک
10-Dec-2010

«این کمونیست ها هستند که می
خواهند کشور ما را نابود کنند نه جهادیون.» گلن بک و تی پارتی
و سخنرانان دست راستی هوادار آنان از سوسیالیسم اظهار نگرانی
عمیق می کنند نه از تروریسم

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark