وعده ها و تعهدها در دیدار محرمانه با امریکائی ها
peiknet
10-Dec-2010

خبرگزاری های بزرگ جهانی، آغاز به انتشار گزارش هائی کرده اند
که بموجب آنها تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی به سرپرستی
"جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، در جریان سفر به
ژنو در سوئیس، با هیات نمایندگی امریکا، جدا از مذاکرات جاری
گروه 1+5 دیدار و چند نوبت مذاکره محرمانه کرده است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark