برای زنده ماندن در تهران نفس عمیق نکشید
peiknet
10-Dec-2010

میلیونها نفر در تهران بخاطر آلودگی هوا بیمار شده اند و در وضع اسفناکی بسر میبرند. چرا در این باره سخنی به میان نمی آورید؟ این هم جزو حقوق بشر است و بهتر است در باره آن گفتگوئی انجام دهید.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark