ورزشکار ایرانی به آلمان پناهنده شد
peiknet
10-Dec-2010

با وعده مسئولان فدراسیون و شخص امینی و برای جلوگیری از محرومیت فدراسیون
جودو مصلحتی به نماینده آذربایجان باختم تا دور بعد به نماینده اسرائیل
برخورد نکنم چرا که اگر من با اسرائیلی بازی نمی کردم فدراسیون محروم می
شد. در همان مسابقه می توانستم به مدال برنز برسم ولی با این تدبیر موفق به
این کار نشدم و وقتی هم به ایران برگشتم همه قولهای خانه و ماشین  فراموش
شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark