میدانستم چه تدارکی برای 22 خرداد دیده اند
peiknet
09-Dec-2010

اشارات هاشمی به آن کودتا و پیش بینی نتیجه انتخابات 22 خرداد،
در انطباق است با پیام های تبریک علی لاریجانی رئیس مجلس و
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به میرحسین موسوی در ساعات
پایانی انتخابات و شمارش آراء بعنوان پیروز انتخابات. این
درحالی است که همه دست اندرکاران درجه اول حاکمیت جمهوری
اسلامی بخوبی از این پیروزی اطلاع دارند و از توصیه علی خامنه
ای به وزیر کشور برای اعلام آرام و بدون هیجان پیروزی موسوی در
انتخابات نیز مطلع اند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark