اگر جنگ شود، وضع ما بدتر از افغانستان و عراق می شود
peiknet
09-Dec-2010 (one comment)

باید بنشینیم و بررسی کنیم که چرااکنون بیشترین زندانیان سیاسی را داریم ?چرا باید بیشترین فعال دانشجویی دربند را داشته باشیم? چرا اکنون شاهد بیشترین تعداد دانشجویان محروم از تحصیل و همچنین پناه جو هستیم؟ برای انقلاب و جمهوری اسلامی این وضع بسیار غم انگیزاست.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

I dont think so Mr. Kahroubi

by mahmoudg on

the hatred of the majority of the people is so deep rooted for this regime and in many cases the Cult of Islam, that once attacked, the populace itself will rise and topple this regime and all that is evil about it.  When the people take over, then democracy (a word so foreign to islam and arabs; hence people like you), will prevail.