خامنه ای در قم در پی راه حل چه مشکلی است؟
peiknet
09-Dec-2010

سفرهای پیاپی علنی و محرمانه علی خامنه ای به قم و دیدار با
مراجع دست دوم و حتی سوم حوزه علمیه قم که اکنون به 4 سفر و
دیدار در دو ماه گذشته رسیده با کدام انگیزه صورت می گیرد؟ او
که به بیت این مراجع می رود، در پی چیست؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark