مبارزه با استبداد اگر نامش "فتنه است چه فتنه ای بهتر از این؟
راه توده
08-Dec-2010

آیت الله خمینی به محض گزينش اولین رییس جمهوری ایران یعنی آقای بنی صدر كل
اختیارات فرماندهی كل قوا را به وی واگذار كرد و بعدها همین اختیارات را به
روسای جمهوری بعدی داد. اما آقای خامنه ای علاوه بر این كه این اختیارات را
حریصانه برای خود نگه داشته و آن را به روسای جمهور واگذار نكرد، بلكه
تعیین فرمانده نیروهای انتظامی را نیز كه زیر فشار رویه ایت الله خمینی به
هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس جمهور واگذار كرده بود، پس از روی كار آمدن
محمد خاتمی دیگر در دست خود نگه داشت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark