تهران 15 آذر
peiknet
07-Dec-2010

انگ الله اکبری که دیشب، علیرغم همه
جنایت و وحشتی که طی یکسال و نیم گذشته
نیروهای سرکوبگر و کودتائی علیه مردم
ایران مرتکب شده اند به آسمان برخاست،
باندازه بانگ همه مردم بر بام ایران
اعتبار سیاسی دارد. اگر یک جو، بینش و
بصیرت در حاکمیت کنونی وجود داشت، معنای
الله اکبر دیشب را با گوش عقل می شنید و
به آنچه که ملت می خواهد تن می سپرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark