جنبش سبز "نوزاد" نیست فرزند برومند یک انقلاب است!
راه توده
06-Dec-2010

مهم آنست که در ارتباط با جنبشی که اکنون در کشور ما جریان دارد و آتشی است
در زیر خاکستر، ما امروز بدانیم، ریشه های این جنبش به کدام مقاطع تاریخ
جمهوری اسلامی باز میگردد و گذشته، چگونه امروز را ساخت. اگر این را
دانستیم، آنوقت با هم به این یقین خدشه ناپذیر دست خواهیم یافت که فردا نیز
از دل رویدادهای امروز بیرون خواهد آمد. همچنان که امروز از دل رویدادهای
دیروز برآمد. برای این مرور و رسیدن به باوری که در آن تردید نداریم، باید
بازگشت به دوران پس از پایان جنگ ایران و عراق، دوران ریاست جمهوری هاشمی
رفسنجانی و اجرای برنامه تعدیل اقتصادی که محصول مشترک هاشمی و خامنه ای
بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark