وظایف مبرم جنبش دانشجویی در مرحله دشوار کنونی
tudehpartyiran.org
05-Dec-2010

شانزدهم آذرماه، روز تاریخی تولد جنبش
دانشجویی کشور، روز شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، سالروز مبارزه متحد
دانشجویان، با اندیشه های متفاوت، بر ضد استبداد، در شرایط حاکمیت نظامیان و
تشدید جو فشار و اختناق فرا می رسد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark