سقوط قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی قطعی است
راه توده
04-Dec-2010

می‌دانیم
که
هر
بحران سیاسی، بحران انقلابی نیست؛ همانگونه که هر بحران
انقلابی الزاما به انقلاب ختم نمی شود، همانگونه که هر انقلابی
الزاما با سرنگونی نظام سیاسی یا خشونت توام نیست. بحران سیاسی
کنونی در ایران بدلیل تبدیل شدن آن به بحران مشروعیت، بدلیل
ماهیت قدرت طبقاتی که آماج خود قرار داده و ماهیت طبقاتی
نیرویی که در برابر آن شکل گرفته، بدلیل بحران در بالا و
مقاومت مردم در پایین و سیاسی شدن وسیع مردم و جلب آنان به
مبارزه، همه و همه نشان از یک بحران انقلابی دارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark