كلينتون ابتدا به من سلام كرد من هم جواب دادم
خبرگزاري فارس
04-Dec-2010

وزير امور خارجه در خصوص اخبار مطرح شده مبني بر احوالپرسي وزراي خارجه ايران و آمريكا در اجلاس منامه، گفت: خانم كلينتون در زمان احوالپرسي من با پادشاه اردن ابتدا به من سلام كرد و من نيز بر اساس سنت اسلامي جواب سلام ايشان را دادم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark