امنیت داخلی فلسطین
tabnak
28-Nov-2010

نماز استسقاء بارها و بارها در اماکن مختلف جهان خوانده شده و جواب داده است. همین امر باعث شد که ما نیز از این روش استفاده کنیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark