خصلت هائی از حضرت علی
peiknet
27-Nov-2010

در پاریس وقتی از

امام

پرسیدند که «جمهوری» چیست؟ فرمود
ند
آنچه در دنیا هست؛ یعنی پایه حکومت رای و رضایت مردم است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark