نامه جبهه ملی ایران به وزیر دفاع آمریکا در باره نام تاریخی خلیج فارس
JMI News / JMI News
26-Nov-2010


اخیرا طی بخشنامه ای که در پایگاه رسمی اینترنتی نیروی دریایی آمریکا به
ثبت رسیده است به پرسنل این نیرو دستور داده شده که در نامه ها و مراودات
خود به جای واژه تاریخی و حقیقی خلیج فارس از واژه نادرست و غیرواقعی خلیج
عربی استفاده شود.
ما به تنش و مشکلاتی که دولت جمهوری اسلامی با سیاست های ماجراجویانه و
ابلهانه خود در منطقه و جهان به وجود آورده واقف هستیم ولی به عمق روابط دو
ملت ایران و آمریکا و احترام و علاقه مردم آمریکا به تاریخ و تمدن ایران
نیز آگاهیم و پیام دوستانه و محبت آمیز پرزیدنت اوباما به ملت ایران در
بهار سال ۲۰۰۹ که در آن فرهنگ و تمدن ایران ستوده شده بود را بیاد داریم.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark