افکار عمومی جهان علیه ایران بسیج می شود
peiknet
24-Nov-2010

این که در اروپا و امریکا بحران اقتصادی حاکم است، جای تردید
نیست و اتفاقا این بحران ناشی از آن برنامه های اقتصادی است که
تازه حاکمیت کودتا یادش افتاده که نسخه نجات اقتصادی جمهوری
اسلامی همین است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark