خطراتی در پیش است رضایت مردم را باید جلب کرد
peiknet
24-Nov-2010

برخورد با جنبش دانشجویی و تشدید فشارها بر این قشر در آستانه ۱۶ آذر اشتباه است. چرا پرونده حمله کنندگان ۲۵ خرداد ۸۸ کوی دانشگاه تهران در دستور کار قرار نمی گیرد؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark