زیربنای اجتماعی جنبش سبز ماهیت طبقاتی کودتای 22 خرداد
راه توده
22-Nov-2010

از مجموع بحث
ها و رایزنی ها، گزارشی واحد تنظیم شد که پس از تائید شورای
سردبیری، ضرورت انتشار آن مورد تاکید قرار گرفت. این گزارش
شامل دو بخش است، که در این شماره راه توده بخش نخست و در
شماره آینده بخش پایانی آن را خواهید خواند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark