سمت گیری های جدید ناتو
aayande. / رضا نافعی
21-Nov-2010

واژه هائی که هرمان  فان رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا بر زبان آورده
واژه های پر ضرب و زوری هستند، که اگر آنها را باور کنیم یعنی همه چیز در
معرض سقوط است. صحبت بر سر حیات اتحادیه اروپاست. او گفت: “ما با بحران
موجودیت روبروهستیم، برای تضمین بقای منطقه یورو” باید همه دست بدست هم
بدهیم.” اگر منطقه یورو نتواند به بقای خود ادامه دهد اتحادیه اروپا هم نمی
تواند به حیات خود ادامه دهد”.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark