مردم را آزاد بگذارید
peiknet
17-Nov-2010

چه کسی به
شما اختیار و اجازه داده اصول قانون اساسی را بدون رای مردم
تغییر بدهید؟ این امام جمعه ها که امام جمعه کنونی اصفهان که
شرفیاب شده یکی از آنهاست، بر اساس چه معیاری انتخاب شده اند؟
مردم آنها را نمی خواهند. به نماز جمعه آنها نمی روند. این
فرماندهان سپاه و انتظامی بر اساس چه معیاری درجه و فرماندهی و
دستور کشتار گرفته اند؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark