صورت اسامى افراد فاسد و سوءاستفاده‏چى
tabnak
17-Nov-2010

ـ رحيم ايروانى                          صاحب كفش ملى

38ـ دكتر عميد حضور                    صاحب كفش بلا ـ يك ميليارد تومان از اعتبارات بانك‏ها استفاده كرد.

39ـ اسكندر اريه                            كاشى ايرانا

40ـ رفيع اريه                               گروه توليدى ايران

41ـ احمد خيامى                          صاحب فروشگاههاى كوروش

42ـ محمود خيامى                        صاحب كارخانه ايران ناسيونال

43ـ آلفرد آليسه                            صاحب كارخانه اتومبيل ژيان

44ـ فريدون سودآور                         كارخانه بنز خاور

45ـ اسدا... >>>

recommended by comrade

Share/Save/Bookmark