صدا و سیمای ج. اسلامی
راه توده
16-Nov-2010

رهبر و دولت می‌خواهند تلویزیون را در چارچوب
مشروعیت دادن به حكومت كودتا و جعل و تحریف خبر به آن تحمیل کنند. مردم
دربرابر این سیاست تبلیغاتی مقاومت می کنند. پرسنل و کارکنان تلویزیون
متاثر از مقاومت مردم و فشار وارد به حکومت حدی از استقلال را می خواهند
حفظ کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark