بازداشت سردار مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی
کلمه
15-Nov-2010

محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد مهندس موسوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی که از سرداران دفاع مقدس است و در انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز مسئول کمیته ایثارگران ستاد میرحسین موسوی بود، چهارشنبه گذشته و در پی دیدار جمعی از سرداران دفاع مقدس با موسوی، بازداشت شده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark