پیامدهای افزایش بیکاری و آسیب های آن
tudehpartyiran.org/
13-Nov-2010

صفحات اخبار جراید و رسانه های مجاز داخلی در
طول چند ماه گذشته و به خصوص گزارشات منتشر شده در هفته های اخیر، وضعیت
نگران کننده ای را در پیش روی میهن دوستان و حامیان توده های زحمتکش قرار
می دهد. ابعاد فاجعه آمیز اقتصاد ایران، به خصوص با اجرای طرح ضد مردمی حذف
رایانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی یک طرف قضیه این معضل است، و فساد
همه جانبه در ساختاری که بیش از سه دهه به غارت و چپاول اموال عمومی آن هم
در مقیاس های نجومی مشغول است، و دامنگیر توده ها و جامعه شده است، طرف
دیگر قضیه است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark