بازی بزرگ و خونین با سرنوشت یک انقلاب
peiknet
11-Nov-2010
 عبدالله شهبازی محقق و پزوهشگر تاریخ ایران، بخش های تازه ای
از کتاب تالیف شده اما منتشر نشده خود را در وبسایتی که دارد
منتشر کرده است. آنچه وی منتشر کرده، تکاندهنده است؛ بویژه آن
که به اسنادی مکتوب مستند است و نمی توان آن را ادعاهائی برای
جنگ روانی- امنیتی تلقی کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark