چپاول مافیائی پول بی زبان مردم
peiknet
09-Nov-2010

علینقی جهرمی پیشکار اقتصادی احمد جنتی، چند سال پیش که از
بوشهر به شیراز و از شیراز به تهران منتقل شد، سرانجام به جمع
"سید" ها در جمهوری اسلامی پیوست و نام خود را از علینقی به
"محمد" تبدیل کرد و شد "سید محمد جهرمی".

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark