آغاز حراج دلار در امریکا
aayande.
08-Nov-2010

از قرار معلوم، بانک ناشر اسکناس آمریکا، قصد دارد با این اقدام، برای کمک
به اقتصاد خود، آگانه به تورمی که انتظار بروز آن می رود، دامن بزند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark