طلاق در قزوین ممنوع شد
tabnak
07-Nov-2010

مسئول روابط عمومی دادگستری استان قزوین یادآور شد: به مناسبت این روز
فرخنده و با توجه به تأکید رئیس کل دادگستری استان در این روز برخی اقدامات
فرهنگی در مجموعه قضایی استان در راستای ترویج سنت ازدواج و دوری از طلاق
اجرا خواهد شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark