وحشت بزرگ در دو صف مردم و حکومت
peiknet
07-Nov-2010

وحشت بزرگ از جهش قیمت ها، بسرعت در میان مردم و حاکمیت درحال
گسترش است. قیمت مایحتاج عمومی مردم ساعت به ساعت بالا می رود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark