ریشه فساد در ج. اسلامی
peiknet
07-Nov-2010

هر نوع فسادی از دروغ بر می خیزد. یعنی که دروغ ریشه درخت
پرشاخه فساد است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark