گزارش ساواک
tabnak
07-Nov-2010

اشرف پهلوي سومين دختر رضاخان است. اولين دختر رضاخان «همدم السلطنه» نام
داشت و حاصل ازدواج رضاخان با زني به نام «صفيه» بود. صفيه خانم از اهالي
همدان بود كه رضاخان در اوايل انتصاب به فرماندهي آترياد قزاق همدان، وي را
صيغه نمود و پس از يك سال طلاق داد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark