یادداشت های محسن امین زاده
peiknet
06-Nov-2010

در میان یادداشت هائی که تاکنون بصورت نامه یا مقاله و یا
خاطرات درباره دوران بازداشت و زندان کودتای 22 خرداد نوشته
شده و منتشر شده، نوشته های محسن امین زاده معاون وزارت خارجه
در دولت خاتمی بعنوان یادداشت های دوران زندان شاید از
ماندگارترین یادداشت های این دوران باشد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark