هدف کدام کشور است؟
peiknet
03-Nov-2010

امضاء و انتشار خبر توافقنامه نظامی- اتمی روز گذشته فرانسه و انگلیس، جهان را در برابر یک سئوال ناگهانی قرار داد: دو کشور عضو ناتو، برای کدام هدف، با یکدیگر توافقنامه نظامی- اتمی امضاء کردند؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark